REGULAMIN

Placówki wsparcia dziennego prowadzonej

w formie opiekuńczo specjalistycznej

Świetlica Akademia Młodych

Caritas Diecezji Radomskiej

                                                                      

 

 Rozdział 1

Status prawny, nazwa, teren działania, organ założycielski

      

§ 1

 

Placówka wsparcia dziennego w formie opiekuńczo specjalistycznej Świetlica „Akademia Młodych” Caritas Diecezji Radomskiej, zwana dalej „Akademia Młodych”, działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2015r. poz.332 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego (Dz.U. z 2015r poz.1630)
 2. statutu Caritas Diecezji Radomskiej
 3. niniejszego regulaminu

 

§ 2

 

Akademia Młodych otacza swoją opieką przede wszystkim dzieci i młodzież ze środowisk zagrożonych patologią społeczną i uzależnieniami. Zasięg działalności obejmuje dzielnicę Glinice miasta Radomia. Do placówki mogą uczęszczać również dzieci z innych rejonów miasta.

 

§ 3

 

Organem założycielskim jest Caritas Diecezji Radomskiej

 

Rozdział 2

Cele i zadania

 

§ 4

 

 1. Celem Akademii Młodych jest zapewnienie opieki dziennej, rozumianej, jako wspieranie pozytywnych oddziaływań wychowawczych rodziców, a w razie potrzeby osłabianie ich negatywnych wpływów; tworzenie warunków do nauki własnej i pomoc w nauce; możliwość kompensacji traumatycznych doświadczeń; realizacja oddziaływań profilaktycznych; rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków; organizowanie czasu wolnego; dożywianie dzieci.
 2. Szczegółowe zadania określa program Akademii Młodych

 

Rozdział 3

Formy realizacji programu

 

§ 5

 

Akademia Młodych podejmuje następujące formy pracy:

 1. zajęcia opiekuńcze i wychowawcze dla dzieci i młodzieży
 2. organizowanie czasu wolnego poprzez zabawę i zajęcia sportowe,
 3. pomoc dydaktyczna - podnoszenie wyników nauczania,
 4. pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych,
 5. zajęcia socjoterapeutyczne nastawione na kształtowanie prawidłowych postaw społecznych i rozwój osobowy,
 6. zajęcia z zakresu terapii uzależnień, profilaktyka alkoholowa, nikotynowa, narkotykowa,
 7. zajęcia z terapii pedagogicznej, kompensacyjne, logopedyczne,
 8. pomoc indywidualna, w tym specjalistyczna (psycholog, logopeda, pedagog, duszpasterz),
 9. rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci poprzez koła zainteresowań (teatralne, muzyczne, plastyczne, informatyczne i inne),
 10. organizowanie wyjazdowych i stacjonarnych form wypoczynku letniego i zimowego
 11. współpraca z rodzicami lub opiekunami dziecka a także wspólne praktyki religijne: modlitwa, przeżywanie świąt i uroczystości religijnych, pielgrzymki, rekolekcje,
 12. dożywianie dzieci,
 13. pomoc materialna dzieciom i ich rodzinom – odzież, podręczniki szkolne i inne

 

Rozdział 4

Struktura placówki

 

§ 6

 

1.   Organami Akademii Młodych są:

 1. kierownik placówki,
 2. zespół wychowawców (wychowawcy i specjaliści).

2. Organy Akademii Młodych zobowiązane są do ścisłej i harmonijnej współpracy, nacechowanej troską o integralny rozwój podopiecznych.

 

§ 7

 

Zadania Kierownika:

 1. koordynuje pracę Akademii Młodych od strony opiekuńczo - wychowawczej i organizacyjnej,
 2. kieruje pracą personelu wychowawczego oraz obsługi,
 3. czuwa nad realizacją programu Akademii Młodych,
 4. współpracuje z MOPS, z placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi oraz rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci
 5. odpowiada wobec organu prowadzącego za działalność Akademii Młodych

 

§ 8

 

Zadania zespołu wychowawców:

 1. opieka i wychowanie dzieci,
 2. pomoc wychowankom w nauce
 3. organizacja czasu wolnego, zabaw i zajęć sportowych
 4. organizacja  zajęć rozwijających zainteresowania
 5. organizacja zajęć socjoterapeutycznych lub terapeutycznych,
 6. kontakt z rodziną wychowanków,
 7. prowadzenie dokumentacji Akademii Młodych

 

§ 9

 

Działalność Akademii Młodych może być uzupełniana pracą wolontariuszy.

 

Rozdział 5

Organizacja pracy

 

§ 10

 

W placówce, w tym samym czasie, może przebywać nie więcej niż 30 dzieci

 

§ 11

 

Pod opieką jednego wychowawcy, w tym samym czasie może przebywać nie więcej niż 15 dzieci

§ 12

 

Akademia Młodych funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy we wszystkie dni robocze minimum cztery godziny dziennie w godzinach dostosowanych do potrzeb dzieci i rodziców.

 

§ 13

 

Wychowankowie podzieleni są na grupy wychowawcze - wiekowe

 

§ 14

 

Uczestniczenie w zajęciach jest dobrowolne i nieodpłatne, za wyjątkiem decyzji Sądu Rodzinnego

 

Rozdział 6

Pracownicy

 

§ 15

 

 1. Pracowników pedagogicznych i obsługi Akademii Młodych zatrudnia Caritas Diecezji Radomskiej na podstawie umowy o pracę według zasad określonych w Regulaminie Pracy i Wynagrodzenia

 

§ 16

 

 1. Wszyscy pracownicy zatrudnieni w Akademii Młodych zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących w niej Regulaminów.
 2. Ze względu na charakter placówki, pracownicy zatrudnieni w Akademii Młodych przykładem swojego życia starają się wspomagać podopiecznych w ich rozwoju, powinni być osobami żyjącymi zgodnie z zasadami wiary katolickiej.

 

Rozdział 7

Wychowankowie

 

§ 17

 

Wychowankowie mogą być przyjmowane do Akademii Młodych:

 1. na prośbę rodziców,
 2. na prośbę pracowników MOPS,
 3. na prośbę pedagogów szkolnych.
 4. na podstawie decyzji Sądu Rodzinnego

 

§ 18

 

Przedstawiciel, opiekun prawny lub kurator małoletniego wyrażają pisemną zgodę na uczestniczenie ich dziecka w zajęciach Akademii Młodych.

 

§ 19

 

Wychowanek Akademii Młodych ma prawo do:

 1. opieki wychowawczej i dydaktycznej w czasie pobytu w placówce
 2. życzliwego i podmiotowego traktowania,
 3. zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych w placówce i poza jej terenem,
 4. poszanowania jego godności osobistej i ochrony przed przemocą,
 5. korzystania w czasie zajęć ze sprzętu i pomocy dydaktycznych,
 6. udziału we wszystkich zajęciach o charakterze religijnym, sportowo - rekreacyjnym i kulturalnym,
 7. uczestniczenia w kółkach zainteresowań,
 8. zgłaszania uwag dotyczących pracy Akademii Młodych.

 

§ 20

 

 Wychowanek ma obowiązek:

 1. przestrzegania regulaminu wewnętrznego Akademii Młodych,
 2. uczestniczenia w zajęciach z zakresu socjoterapii, profilaktyki uzależnień oraz w praktykach religijnych,
 3. respektowania przepisów bhp,
 4. dbałości o wspólne dobro, ład, porządek, uczestniczenia w pracach porządkowych,
 5. przestrzegania zasad kultury współżycia,
 6. podporządkowania się decyzjom kierownika i wychowawców podczas pobytu w placówce.

 

Rozdział 8

Dokumentacja

 

§ 21

 

Akademia Młodych prowadzi dokumentację dotyczącą pobytu dziecka:

 1. Księga ewidencji wychowanków,
 2. Dziennik zajęć,
 3. Lista obecności,
 4. Teczki z dokumentacją osobistą wychowanków zawierające:

- kwestionariusz wywiadu,

- wyniki badań psychologicznych i pedagogicznych,

- karty rozwoju i obserwacji wychowanka w placówce

Teczki z dokumentacją osobistą wychowanków mają charakter poufny. Mogą z nich korzystać: dyrektor, kierownik, wychowawcy, a pozostałe osoby wyłącznie za zgodą kierownika.

 

Rozdział 9

Finansowanie

 

§ 22

 

Działalność Akademii Młodych jest finansowana przez Caritas Diecezji Radomskiej.

 

§ 23

 

Dodatkowe środki finansowe na działalność Akademii Młodych mogą pochodzić od:

 1. władz administracyjnych,
 2. sponsorów.

 

Rozdział 10

Postanowienia końcowe

 

§ 24

 

Siedziba Akademii Młodych znajduje się w budynku Caritas Diecezji Radomskiej przy ulicy Kościelnej 3 w Radomiu, tel. 605 555 527

 

§ 25

 

Akademia Młodych ma prawo posługiwania się pieczątką podłużną następującej treści:

 

Caritas Diecezji Radomskiej

Placówka Wsparcia Dziennego

Świetlica Akademia Młodych

26–604 Radom ul. Kościelna 3

tel. 605 555 527

 

 

 

 

Data.15.12.2015                                                                    Zatwierdził

                                                                                             

                                                                                              Ks.Robert Kowalski

                                                                                  Dyrektor Caritas Diecezji Radomskiej